Skip to main content

Is your heart leading or bleeding?

Zoals ik in mijn vorige blog (which footprint do you want to create?) al schreef was het verlies van mijn ouders in mijn pubertijd haast ondraaglijk en ik was verscheurd van verdriet. We kennen allemaal periodes in ons leven dat het leven pijn doet. Dat je tranen blijven stromen en je hart op slot gaat omdat de pijn te groot is en dat je radeloos bent van verdriet. Na die snijdende pijn en het intense verdriet komt er een tijd van stilte. Je tranen zijn op en je kijkt naar het gat dat in je hart geslagen is en je beseft: He, ondanks mijn enorme verdriet en de snijdende pijn klopt mijn hart nog steeds.

Na de onverwachte dood van mijn vader legde ik voor de zekerheid, op de dag na zijn begrafenis, mijn hand op mijn hart. Ik was verwonderd. Je voelt daadwerkelijk je hartslag… Net zoals de wijzers van de klok tikken en de tijd doorgaat. Zo voel je je hartslag ook tikken en doorgaan. En je beseft: ik ben er nog, ik dacht dat mijn hart zou doodgaan van verdriet maar het klopt nog.

Van een lijdend hart naar een leidend hart

De seconden, minuten, uren, dagen, maanden en het jaar gaat voorbij. Je beseft: ik heb het gedaan. Het jaar overleefd…Hoe? Door het kloppende hart in mij dat ervoor zorgt dat ik ademen kon en dat ik weer lucht in mijn longen kan laten. Een bijzonder besef dat het hart dan van lijden naar leiden gaat. En het leiderschap neemt over jou en over jouw lijf. Hoe harder het klopt hoe meer passie je voelt. Als je er zo naar kijkt dan is je hart toch eigenlijk een fantastisch orgaan.

In hoeverre luister jij echt naar de hartslag van je hart en besef je: IK LEEF! In hoeverre maak je bewust de keuze: wat ga ik vandaag doen met mijn kloppende hart. In hoeverre laat ik mij door mijn hart leiden. Hoe vaak luister ik echt naar wat mijn hart me te vertellen heeft.. en wat doe ik met die informatie? En dan gaat dit nog over jezelf in relatie tot je eigen hart. Maar hoe zit het dan met de dierbaren om je heen, met je collega’s of het team waarin of waarmee je werkt? Hoe luister jij in een gesprek met een ander naar zijn/haar hart? En dan bedoel ik echt luisteren. Luisteren naar het ritme. Wat geeft die hartslag aan? Luister je in stilte naar dat kloppende hart? Stel je vragen hierover?

In deze tijd waar het ratio en verstand soms de overhand lijkt te nemen en waar we controle proberen te krijgen over iets wat groter is dan onszelf denk ik dat het nog veel belangrijker is om je hart open te stellen voor jezelf. Maar ook te luisteren naar het hart van een ander. Dat je als leider niet alleen maar stuurt op resultaten en door controle de druk opvoert maar dat je echt probeer contact te maken via je hart en oprecht te luisteren naar je intuïtie en naar het hart van een ander. En zo de verbinding maakt en je laat leiden door en met je hart.

Is your heart leading or bleeding?

I wrote in my previous blog that the death of my parents in my adolescence was almost unbearable and I was torn with grief. We all know periods in our lives when life hurts. That the only thing you can do is cry and your heart is frozen because the pain is too big and that you are devastated. After that tremendous pain and intense grief comes a time of silence. Your tears are gone and you look to the scarf in your heart and you realize: Hey, despite my intense grief and the intense pain my heart is still beating.

After the unexpected death of my father I woke up the day after his funeral and put my hand on my heart. I was amazed. You actually felt your heartbeat, like the time passing by I could feel the rhythm and than you realize: I’m still here, I thought my heart would die. But it’s still beating.

From a bleeding heart to a leading heart

The seconds, minutes, hours, days, months and the year passed. You realize: I did it, I survived this year… How? The heartbeat inside me allowed me to breathe and let air back into my lungs. Knowing that the heart goes from bleeding to leading. And the leadership takes over you and your body. And you feel a warm heart. And the passion is coming back. If you reflect on that, your heart is actually a fantastic organ.

To what extent do you really listen to your heartbeat and realize: I’M ALIVE! To what extent do you consciously make the decision: what am I going to do today with my heart. To what extent do I let my heart guide me. How often do I really listen to what my heart has to tell me. And what do I do with that information? And this is still about yourself in relation to your own heart. But what about the beloved ones around you, with your colleagues or the team were you are part of are leading? How do you listen to the heart of the other person in a conversation? And I mean really listen. Listening to the rhythm. What does that heartbeat indicate? Do you listen and pay real attention to that heartbeat? Do you ask questions about this?

In this time where ratio and reason sometimes seem to take the upper hand and where we try control things which are bigger than ourselves I think it is very important to open your heart to yourself but also to listen the heart of the people around you. As a leader not only focus on results and increase the pressure by control systems, but that you really try to make contact with your heart and sincerely listen to your intuition and the heart of someone else. That you really connect and lead with your heart.

Responsive Menu
Add more content here...